YvesCruchten.lu

QP: Fiches d’impôts

Monsieur le Président,Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Finances et à Madame la Ministre de l’Intérieur.L’abolition en 2013 du recensement fiscal a certainement eu des effets positifs pour les contribuables, non-seulement en[…]

Méi I Plus I More... »

QP: SNCT Certificat de contrôle limité à 28 jours

Monsieur le Président,Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Si, lors du contrôle technique obligatoire d’un véhicule, une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités au Code de la[…]

Méi I Plus I More... »

Ried zum “4e Paquet ferroviaire”

Här President, Dir Dammen an Dir Hären, „Die Sozialisten werden weiterhin in den Ausbau des Eisenbahn-Netzes investieren. Neue, schienengebundene Verkehrswege müssen geplant und realisiert werden. Diese stellen das Rückgrat des öffentlichen Verkehrsnetzes dar“, heescht et am Wahlprogramm vun der LSAP zu de Chamberswahlen. Am Regierungsprogramm steet e.a.: « Au vu de[…]

Méi I Plus I More... »

Ried zum Staatsbudget 2019

Här President, Dir Dammen an Hären Deputéiert, Well mäi Kolleg Alex Bodry ewell laang a breed agaangen ass op de Budgetsrapport awer och op déi eenzel Politiken vun der Regierung an de Majoritéitsparteien, wéilt ech mech op e puer eenzel Remarquen limitéieren. Et sinn dëst Saachen déi mer opgefall sinn[…]

Méi I Plus I More... »