YvesCruchten.lu

QP – Bus Ligne 215

Monsieur le Président, Par la présente, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures. Dans sa réponse à la question parlementaire n° 2261 de 29 juillet 2016 concernant le bus RGTR de la ligne 215 qui circule[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Sinn d’Pompjeeë geschoult fir Läschaarbechten bei Gebaier mat Solarplacken a bei elektreschen Autoen?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures. Les panneaux photovoltaïques permettant de transformer directement la[…]

Méi I Plus I More... »

Omnibus Gesetz

(Am Kader vun der fräipolitescher Tribüne) D’Bierger am Lëtzebuerger Land hunn e Recht op e gudden, e performanten, e frëndlechen an och e séieren Zerwiss Public. Dëse kréien si och garantéiert vun enger moderner an effikasser Verwaltung a gutt forméierten a kompetente Fonctionnairen a Beamten. Fir dëst och an Zukunft[…]

Méi I Plus I More... »

QP – Prix télécom

Monsieur le Président, Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias et à Monsieur le Ministre de l’Économie. De nos jours, les entreprises fournissant des réseaux publics[…]

Méi I Plus I More... »

Resolution on european migration policies

(My intervention on the report called: The need to reform European migration policies – Council of Europe) First, let us be honest: the problem is not European migration policy. The European Council has proposed policies to address the refugee problem, but national governments have blocked them. We have the tools[…]

Méi I Plus I More... »

Neijooschempfang LSAP

Léiw Komerodinnen, Léiw Komeroden, Mir sinn den Owend zesumme komm fir dat neit Joer ze begréissen. Mir sinn den Owend zesumme komm fir eis een dem aneren alles Gudds ze wënschen an dësem neie Joer. Mir sinn den Owend awer och zesumme komm fir ze weisen datt mir eng houfreg[…]

Méi I Plus I More... »

QP – Emissions véhicules à moteur

Monsieur le Président, Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures. Depuis le scandale « Volkswagen », de nouvelles informations révèlent peu à peu toute l’ampleur des manipulations opérées par les constructeurs[…]

Méi I Plus I More... »

Klimabank a nohaltegt Wunnen

(Ried zu de PdL 7046 a 7053) Här President, Dir Damen an Dir Hären, Meng Kollegin, d’Taina Bofferding huet virdru kloer gemeet, dass et sech bei dësem Gesetzespak NËT ëm sozial Mesuren handelt an et och NËT virrangeg drëms geet, de Bestand vun de Wunnengen drastesch an d’Luucht ze schrauwen.[…]

Méi I Plus I More... »

Europarat: Rede zur Lage in der Türkei

Seit zwei Jahren bin ich Mitglied in diesem ehrenwerten Haus. Aus meiner anfänglichen Begeisterung mit der ich dieses Amt antrat wurde aber inzwischen Ernüchterung. Es tut mir Leid, liebe Kolleginnen und Kollegen aber ich habe kein Verständnis dafür, dass wir diese Woche weder Resolution, weder Bericht und auch keine Empfehlung[…]

Méi I Plus I More... »

D’Lëtzebuerger Sprooch ass immens wichteg, eis Méisproochegkeet och!

  An de läschten Deeg gouf vill diskutéiert iwwert eis – iwwert d’Lëtzebuerger –Sprooch, iwwert hire Stellewäert, hire Gebrauch an iwwer hier Wichtegkeet. Virwegeholl: Jo, d’Lëtzebuerger Sprooch ass immens wichteg. Mir sollten alleguerten eist allerbescht maachen fir se héich ze halen, se ze versuergen an och wann et eis heiansdo[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Langue Luxembourgeoise – Ministère de la Santé

Monsieur le Président, Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Santé. Depuis quelques jours, émanant d’une pétition déposée à la Chambre des Députés, une discussion quant à l’usage et l’importance attribuée à[…]

Méi I Plus I More... »