YvesCruchten.lu

Peine de mort en Israel

« La Knesset a donné hier son approbation préliminaire à une législation qui permettrait à un tribunal d’appliquer la peine de mort pour meurtre dans des attaques classées comme terroristes. Il s’agit d’une évolution inquiétante, et clairement un pas dans la mauvaise direction », a déclaré aujourd’hui Yves Cruchten (Luxembourg,[…]

Méi I Plus I More... »

Extension à trois voies autoroute A3

Yves Cruchten (LSAP).- Villmools Merci, Här President. Als éischten net Beetebuerger Riedner… (Hilarité) …géif ech mer dann erlaben, haut och e bësse méi eng generell Ried ze halen zu deem Projet de loi, well ech sécher sinn, dass déi lokal Detailer schonn zur Genüge a genuch beliicht goufen an och[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Ping calls

Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question suivante à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias ainsi qu’à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure. Depuis un certain temps déjà, une nouvelle forme d’arnaque[…]

Méi I Plus I More... »

Subvention loyer – Adaptatiounen

Yves Cruchten (LSAP).- Merci. Madamm Presidentin, et mécht jo elo net ganz vill Sënn, fir déi eenzel Dispositiounen, déi mer bei der Subvention loyer elo änneren, nach eemol all opzezielen. De Rapporteur, deem ech bei dëser Geleeënheet dann och wéilt felicitéiere fir säi Rapport, huet dat am Detail gemaach. Mir[…]

Méi I Plus I More... »

Question relative à la direction du Fonds du logement, adressée à M. le Ministre du Logement

Yves Cruchten (LSAP).- Merci, Här President. Mir hunn dëst Joer am Mäerz eng Reform vum Fonds du logement gestëmmt. An d’Zil vun dëser Reform war an ass et, fir d’Organisatioun an de Fonctionnement vum Fong esou ze verbesseren, dass mëttel- a laangfristeg ka méi bezuelbare Wunnraum geschaaft ginn. Ënner anerem[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Fir méi Komfort a méi Sécherheet: „Rout“ Luuchte mat „Countdown“ och zu Lëtzebuerg?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures. La signalisation routière évolue et on voit apparaître dans d’autres[…]

Méi I Plus I More... »

Exécution ‘ratée’ dans l’Ohio : un acte de torture barbare et inacceptable

Strasbourg, 16.11.2017 – Yves Cruchten (Luxembourg, SOC), rapporteur général de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) sur l’abolition de la peine de mort, a exprimé sa vive indignation face à l’exécution « ratée » mercredi dernier dans l’Ohio, d’Alva Campbell, 69 ans, souffrant d’une grave insuffisance pulmonaire, condamné pour[…]

Méi I Plus I More... »

Projet de loi portant approbation du Protocole no15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci nach eemol, Här President, an erlaabt mer, dass ech och e bëssen aushuelen, fir awer e bëssen och de Kontext ze setzen. Mir huelen haut u sech en Zousazprotokoll un, deen d’Mënscherechtskonventioun ofännert, mä u sech schwätze mer net méi genuch iwwert d’Mënscherechter. Mir schwätzen[…]

Méi I Plus I More... »

E-embassy

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci, Här President. Dir Dammen an Dir Hären, mir stëmmen haut iwwer e Gesetzesprojet of, dee vläicht nach net an der Opinion publique, op d’mannst bis elo, gréisseren Interessi fonnt huet. Dobäi geet et awer hei ëm eng bedeitend Neierung, en innovative Projet, deen et esou[…]

Méi I Plus I More... »

Projet de loi fixant les conditions et modalités du changement d’administration

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci, Här President. Mä ech kann Iech versécheren, dass mer eis Riedezäit net all wäerten opbrauchen. Mir reforméieren haut nach eemol d’Gesetz iwwert de Changement d’administration beim Stat. An zwar geet et dorëms, de Wiessel vun engem Fonctionnaire vun enger Verwaltung an eng aner Verwaltung ze[…]

Méi I Plus I More... »