Omnibus Gesetz

Omnibus Gesetz

(Am Kader vun der fräipolitescher Tribüne) D’Bierger am Lëtzebuerger Land hunn e Recht op e gudden, e performanten, e frëndlechen an och e séieren Zerwiss Public. Dëse kréien si och garantéiert vun enger moderner an effikasser Verwaltung a gutt forméierten a kompetente Fonctionnairen a

02.10.2017 | Nationales |

No Comments

QP - Prix télécom

QP – Prix télécom

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias et à Monsieur le Ministre de l’Économie. De nos jours

02.6.2017 | Questions parlementaires |

No Comments

Resolution on european migration policies

(My intervention on the report called: The need to reform European migration policies - Council of Europa) First, let us be honest: the problem is not European migration policy. The European Council has proposed policies to address the refugee problem, but national governments have blocked them. We

01.23.2017 | Europa |

No Comments

Neijooschempfang LSAP

Neijooschempfang LSAP

Léiw Komerodinnen, Léiw Komeroden, Mir sinn den Owend zesumme komm fir dat neit Joer ze begréissen. Mir sinn den Owend zesumme komm fir eis een dem aneren alles Gudds ze wënschen an dësem neie Joer. Mir sinn den Owend awer och zesumme komm fir ze weisen datt mir eng houfreg Partei sinn, eng P

01.9.2017 | Nationales |

No Comments

QP - Emissions véhicules à moteur

QP – Emissions véhicules à moteur

Monsieur le Président, Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l'honneur de poser la question suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures. Depuis le scandale « Volkswagen », de nouvelles informations rév

12.28.2016 | Questions parlementaires |

No Comments

Klimabank a nohaltegt Wunnen

Klimabank a nohaltegt Wunnen

(Ried zu de PdL 7046 a 7053) Här President, Dir Damen an Dir Hären, Meng Kollegin, d’Taina Bofferding huet virdru kloer gemeet, dass et sech bei dësem Gesetzespak NËT ëm sozial Mesuren handelt an et och NËT virrangeg drëms geet, de Bestand vun de Wunnengen drastesch an d’Luucht ze

12.8.2016 | Nationales |

No Comments

Council of Europe: Speech on abortion law in Poland

Council of Europe: Speech on abortion law in Poland

Dear collegues, It has again been a very busy week for us Parliamentarians here in Strasbourg. To the observer it seems that problems don’t become smaller, but instead there are more and more growing conflicts that need our attention. We discussed the difficult situation of and in Turkey,

10.16.2016 | Europa |

No Comments


This site uses WP based on theme Le@nmagazine