YvesCruchten.lu

Ried zum “4e Paquet ferroviaire”

Här President, Dir Dammen an Dir Hären, „Die Sozialisten werden weiterhin in den Ausbau des Eisenbahn-Netzes investieren. Neue, schienengebundene Verkehrswege müssen geplant und realisiert werden. Diese stellen das Rückgrat des öffentlichen Verkehrsnetzes dar“, heescht et am Wahlprogramm vun der LSAP zu de Chamberswahlen. Am Regierungsprogramm steet e.a.: « Au vu de[…]

Méi I Plus I More... »

Ried zum Staatsbudget 2019

Här President, Dir Dammen an Hären Deputéiert, Well mäi Kolleg Alex Bodry ewell laang a breed agaangen ass op de Budgetsrapport awer och op déi eenzel Politiken vun der Regierung an de Majoritéitsparteien, wéilt ech mech op e puer eenzel Remarquen limitéieren. Et sinn dëst Saachen déi mer opgefall sinn[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Chenille processionnaire du chêne

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l’Environnement : Au courant du printemps de l’année 2018, de nombreuses communes luxembourgeoises ont été confrontées à l’apparition de la chenille processionnaire du chêne[…]

Méi I Plus I More... »

Transparenz bei dem Akommes vun den Deputéierten

A regelméissegen Ofstänn publizéiert d’Presse Artikelen iwwer d’Akommes vun de Politiker. Meeschtens bleiwt awer, och wa gutt recherchéiert, e gewëssene Flou, wat dann erëm fir Spekulatioune suergt. Eist Chamberreglement gesäit och net fir, dass eng grouss Transparenz geschafe gëtt wat d’Nieweverdéngschter vun den Deputéierten ugeet. Ech sinn déi Diskussiounen e[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Brexit & élections européennes

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Premier ministre, ministre d’État. En raison du Brexit, les ressortissants britanniques ne pourront pas participer aux élections européennes (sauf s’ils ont une autre nationalité européenne).[…]

Méi I Plus I More... »

Qp: Panneaux électroniques

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics : De plus en plus de communes installent des panneaux d’affichage électronique qui leur permettent d’afficher, entre autres,[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Subvention loyer

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre du logement. Dans l’exposé des motifs de la loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention loyer, le Gouvernement avait estimé à l’époque[…]

Méi I Plus I More... »