YvesCruchten.lu

Nationales

Transparenz bei dem Akommes vun den Deputéierten

A regelméissegen Ofstänn publizéiert d’Presse Artikelen iwwer d’Akommes vun de Politiker. Meeschtens bleiwt awer, och wa gutt recherchéiert, e gewëssene Flou, wat dann erëm fir Spekulatioune suergt. Eist Chamberreglement gesäit och net fir, dass eng grouss Transparenz geschafe gëtt wat d’Nieweverdéngschter vun den Deputéierten ugeet. Ech sinn déi Diskussiounen e[…]

Méi I Plus I More... »

Débat PIB bien-être

Ewéi déi läschte Kéier scho gesot gouf, hate sech ewell d’Regierungsparteien CSV an LSAP am Joer 2009 op de Fändel geschriwwen, d’Wuelbefannen ze mossen an e Complément zum PIB z’erstellen. An obwuel zanterhir vill wäertvoll Aarbeecht geleescht gouf, sief et vum STATEC, vum Conseil économique et social oder vum Conseil[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Contournement (autorisations, état des travaux)

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. En date du 19 juillet 2018, la Chambre des Députés a voté le projet de construction d’un[…]

Méi I Plus I More... »

Ried zum Budget 2020

(Photo: Luxemburger Wort) Här President, Dir Dammen an Hären Deputéierten, Dësem Rapport iwwer di 2 Gesetzer vum Budgetsprojet fir den Exercice 2020 an deem vun der Programmation pluriannuelle fir d’Periode 2020 bis 2023 goungen eng sëllechen Sëtzunge vun der Finanz-kommissioun viraus. A nët manner ewéi 15 Sëtzungen huet sech d’Finanzkommissioun[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Fiches d’impôts

Monsieur le Président,Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Finances et à Madame la Ministre de l’Intérieur.L’abolition en 2013 du recensement fiscal a certainement eu des effets positifs pour les contribuables, non-seulement en[…]

Méi I Plus I More... »

QP: SNCT Certificat de contrôle limité à 28 jours

Monsieur le Président,Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Si, lors du contrôle technique obligatoire d’un véhicule, une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités au Code de la[…]

Méi I Plus I More... »