YvesCruchten.lu

PdL7182 Accord salarial

Här President,

Dir Dammen an Hären,

Den 8. September 2017 huet den Här Kersch, Minister vun der Fonction Publique e Projet de Loi déposéiert fir en Deel vun deem ëmzesetzen wat hien am Numm vun der Regierung mat der Gewerkschaft vum Ëffentlechen Déngscht, der CGFP ausgehandelt hat.

D’Kommissioun huet dozou en Avis vun der Chambre des Fonctionnaires et Employés publics kritt a natierlech och en Avis vum Staatsrot. Opgrond vum Staatrot séngem Avis huet d’Chamberkommissioun den 30 Januar dëst Joer eng 10 Amendementer ugeholl, fir dem Staatsrot sengen Observatiounen an Oppositiounen zu eenzelene Punkten Rechnung ze droen. Op Karfreideg, den 30. Mäerz huet de Staatsrot eis säin Avis complémentaire zoukomme gelooss an esou de Wee fräi gemeet fir datt mir haut kënnen dëst Gesetz stëmmen.

Mat dësem Projet de Loi gi 9 aner Gesetzer ofgeännert an ee Gesetz abrogéiert.

Haapstsächlech geet et drëms eng Partie vun de 24 Punkten déi am Accord salarial tëschend dem Staat a sénge Beamten ofgemeet goufen ëmzesetzen. Mam Gesetz vum 21.3.2017 gouf ewell ee Punkt nämlech d’Prime unique vun 1% ëmgesat.

Haut ginn weider Punkten vun dësem Accord ëmgesat an zwar:

Gëtt de Punktwäert dee fir d’Berechnung vun de Peie beim Staat gëllt ëm 1,5% gehéicht an zwar op den 1. Januar 2018.

D’Iessensgeld gëtt op 144€ de Mount festgeluecht.

Et gëtt mat enger Partie Inkohärenzen opgeraumt déi et den Ablack nach bei den Indemnités de Stage gëtt.

D’Familljenzoulagen am neie Regime ginn op 29 Punkte gehéicht.

D’Rémunérations de base bei verschiddenen Employéeescarriären, déi eigentlech och dee selweschten Schoulechen Niveau virschreiwen, ginn harmoniséiert. Domat gëtt also kloergestallt, datt mat identeschen Diplomer an der Täsch, d’Employéeen d’selwescht bezuelt ginn. An dat egal op een an der Verwaltung schafft oder z.B. als Chargé  am Enseignement. Hei gëtt eng grouss Ongerechtegkeet aus der Welt geschaf.

Den aktuellen Congé pour traval à mi-temps gëtt ersat duerch e neien, méi flexibelen System deen verschidde Palieren virgesäit vu 90 – 80 – 75 – 70 – 60 – 50 resp. 40% vun engem Vollzäitposten. Dat bréngt Famill a Beruff méi no beieneen.

Da gëtt och d’Méiglechkeet geschaf, datt wann den Déngscht et erlaabt, och féierend Beamten (also d’Fonctionnaires dirigeants) en service à temps partiel kënnen accordéiert kréien.

Zu gudder Läscht gëtt och nach mat dësem Projet de Loi d’Prozedur ofgeännert fir d’Opléise vun engem Aarbechtsvertrag bei den Employés de l’Etat am Fall vu längerer Ofwiesenheet am Krankheetsfall. Hei gëtt festgeschriwwen, datt 2 Méint iert deen Délai vu 6 Méint Ofwiesenheet wéinst Krankheet ofleeft, de Verwaltungschef muss de concernéierten Employé informéieren datt dësen Délai vu 6 Méint amgaangen ass ofzelafen. Den Employé kann dorobs hinn op Basis vun engem Rapport Medical eng Verlängerung vun 3 Méint vun dësem Délai ufroen.   

Wéi sou dacks bei dëser Zort Gesetzer gëtt dann och vun der Geleenheet profitéiert fir eng Partie Inkohärenzen oder kleng Fehler ze behiewen déi an de aktuelle Gesetzestexter iwwer d’Fonction publique opgetaucht sinn.

Als Rapporter a President vun der Chamberskommissioun wéilt ech alle Membere Merci soen fir hiert konstruktivt matschaffen un dësem Gesetz bei dem de schrëftleche Rapport an der Sëtzung vum 19. Abrëll eestëmmeg ugeholl gouf.

Als Spriecher vun der LSAP ginn ech natierlech och den Accod vu menger Partei a géif de Minister begléckwënschen fir deen Accord deen hien mat der Staatsbeamtegewerkschaft fonnt huet.

Dobausse gi leider, an et ass och villäit verständlech, meeschtens just déi Saache kommentéiert déi mam Gehalt vun de Staatsbeamten an Aarbechter ze dinn hunn. Den Accord salarial vum 5. Dezember 2016 geet awer vill méi wäit. Vun de 24 Punkten déi ofgemet goufen sinn der just eng 7 Punkten déi direkt oder indirekt d’Peie vun de Beamte betreffen. Déi aner 17 Punkten  behandelen zB wéi ech lo just sot, eng besser Vereenbarkeet tëschend Beruffs- a Familljeliewen, awer och d’Gesondheet, d’Sécherheet an d’Wuelbefannen op der Aarbechtsplaz. Villäicht kann den Här Minister eis herno soen wou mer do dru sinn bei der Ëmsetzung vun all dëse Punkten déi a mengen An wuel esou wichteg sinn, ewéi just an eleng d’Peituut.

Als Deputéierte vun der LSAP ass et mer och nach wichteg ze rappeléieren, dass eigentlech d’Regierungsparteien 2013 an hierem Regierungsaccord festgehalen haten, datt et wéinst der deemoleger schlechter Situatioun vun de Staatsfinanzen, dës Legislaturperiod keng weider lineär Opwäertung vun der Pei beim Staat géif ginn. Elo ginn d’Peie nawell ëm 1,5% gehéicht. Mir Sozialisten stinn dozou well sech di budgetär Situatioun vum Staat zanter 2013 wesentlech verbessert huet a mir der Meenung sinn, dass dofir och eng Erhéijung vun de Peien gerechtfäerdegt ass.

Mir gesinn dat awer och als en Opruff un de Privatsekter, endlech opzehale mat Nullronnen oder moderate Lounverhandlungen mat hiren Employéen oder Aarbechter. Déi lëtzebuerger Wirtschaft brummt nees zanter e puer Joer an et gëtt Zäit dass och déi di fir dësen Opschwong geschafft hunn, nämlech d’Arbeitnehmer, endlech eppes dovunner zréckkréien. Dëst ass eng elementar Fro vu Gerechtegkeet ë.a. vun der gerechter Verdeelung vum geschafenen Räichtem an eisem Land. Mir wëssen dass mer do nach vill Defiziter hunn, an déi gëllt et haut a muer unzepaken an aus der Welt ze schafen.

 

Ech soen iech Merci!

 

Have your say