YvesCruchten.lu

PL 7065 Landesplanungsgesetz

Här President,

Dir Damen an Dir Hären,

Als éischt wéilt ech der Rapportrice Merci soen fir hiren ausféierleche Rapport. Ech wéilt hei net all déi Saachen widderhuelen, déi scho gesot gi sinn. Ech beschränke mech dofir haut op e puer Remarquen zum reglementaresche Kader vun der Landesplanung. Mir hu jo och ganz geschwënn hei an der Chamber e groussen Débat iwwert d’Landesplanung am Allgemengen, an dësem well ech haut net virgräifen.

Ech weess net, wéi dacks scho gesot a geschriwwe gouf, wéi dréngend mer d’Plans sectoriels fir den Transport, fir de Logement, fir d’Aktivitéitszonen an d’Erhale vun de Landschaften brauchen.

Dës Regierung wollt no joerelaangen Diskussiounen an Ännerungen un deene betreffende Gesetzestexter endlech Neel mat Käpp maachen, fir dann awer festzestellen, dass et nach ëmmer rechtlech Hürden géif ginn, déi mer dann, hoffentlech haut, ee fir allemol aus der Welt schafen.

E grondleeënde Problem läit doran, dass d’Landesplanung wéint der rasanter Entwécklung ëmmer méi preskriptiv muss ginn. Et geet scho laang net méi duer, e Plan directeur ouni rechtlech Verbindlechkeet als Orientéierungshëllef ze hunn, wou am konkrete Fall jiddereen awer mécht, wat en am Beschten arrangéiert.

Den Aménagement du territoire an d’Plans sectoriels schränken den Handlungsspillraum vum Staat, vun de Gemengen a vu private Bauhären an. Et geet deemno ëm en Agrëff an d’Eegentumsrecht, dat verfassungsrechtlech e ganz héije Stellewäert huet.

D’gesetzlech Basis muss also engersäits ganz präzis sinn, fir en Agrëff an d’Eegentumsrecht ze justifiéieren an anerersäits muss se flexibel genuch sinn, fir dass et iwwerhaapt méiglech ass, allgemeng Prinzipien an der Praxis un déi reell Entwécklung unzepassen.

Engersäits muss et séier goen, well all Joer, wat vergeet a wou gebaut gëtt, Chancen verluer ginn, an anerersäits wëlle mer bei Gesetzer a Reglementer, déi sou e staarken Afloss op d’Planungshoheit vun de Gemengen an op d’Liewe vun de Leit hunn, jidderengem d’Méiglechkeet ginn, fir un der Gestaltung vun dëse Pläng matzeschaffen.

Mat deem Gesetz vun haut hoffe mer, dës Quadratur vum Krees erreecht ze hunn. D’Gesetz gëtt eng kloer Basis, déi bei Bedarf d’Notzungsrecht vu Privat Terrainen aschränke kann. D’Plans sectoriels, déi dann endlech an d’Prozedur kënne goen, si vum Prinzip hier evolutiv a ginn ëmmer rëm und d’Realitéit am Land ugepasst.

Un der Ausschaffung vun dëse Pläng gëtt d’Ëffentlechkeet no deenen entretemps üblechen Prozedure bedeelegt.

Wann des Pläng endlech a Kraaft sinn an och all d’Gemengen endlech hier PAGen un déi aktuell Gesetzgebung ugepasst hunn, gëtt et méiglech vun Ufank un ze gesinn, wat fir e Projet wou ka realiséiert ginn a wat fir een net. Wichteg ass dann awer och, dass wann all dës Gesetzer a Virschrëften endlech a Kraaft sinn, dass se respektéiert ginn an net andauernd Ännerungen oder zousätzlech Oplage kommen.

De Sënn vun der Landesplanung ass et, en Equiliber tëschent verschiddene legitimen Interessen ze schafen an all Bauhär déi néideg Rechtssécherheet ze ginn déi e brauch. Hien muss vun Ufank un kënnen aschätzen, op säi Projet realisabel ass a wat fir eng Conditiounen hien dofir anhale muss.

Dee legale Kader, dee mer schafen, muss transparent sinn.

Et gëtt am Ablack méi dacks Reklamatiounen, dass wann e Projet schonn autoriséiert ass, vun der enger oder anerer Verwaltung duerno nach aner Oblgatiounen nokommen, déi de Bauhär misst erfëllen.

Op dës Reklamatiounen berechtegt sinn, kann ech net beuerteelen, mä si weisen awer, dass offensichtlech net fir jiddereen kloer ass, wien wat autoriséiert, no wat fir enge Regelen an internen Leitlinnen a wéini een sech kann drop verloossen, dass all néideg Conditiounen erfëllt sinn, fir e Projet ze realiséieren. E kloeren gesetzleche Kader, vun deem d’Landesplanungsgesetz e wichtegt Puzzlestéck ass, muss d’Grondlag bidden fir kuerz an efficace Genehmegungsprozeduren.

Fir dass dat an der Praxis klappt, mussen d’Verwaltungen an d’Relatioun mat de Gemengen a Privatleit  entspriechend organiséiert sinn.

An deem Sënn ass dat hei Gesetz e wichtege Schratt, deen et eis erlaabt, virunzekommen an ech ginn dofir den Accord vun der LSAP-Fraktioun dozou.

Ech soen iech Merci fir d’Nolauschteren.

Have your say