YvesCruchten.lu

PdL7101 – Nei Reglementatioun am Stroosseverkéier (e.a. Homologatioun)

Yves Cruchten (LSAP).- Merci, Här President. Ech kann et och relativ kuerz maachen. Den Här Kox war ausféierlech, souwuel a sengem schrëftleche wéi a sengem mëndleche Rapport. An e kritt och dofir d’Zoustëmmung zu deem Gesetz vun der sozialistescher Fraktioun.

Ech wéilt awer gären och vun der Geleeënheet profitéieren, zwee Wuert ze soen zu dem Haaptpunkt, dee mer an deem Gesetz do änneren, näämlech zu deem sougenannten Dieselskandal.

Ech mengen, et ass scho richteg, dass mer eis Gesetzer verschäerfen, wann Autosconstructeure fuddele bei den Tester respektiv bei den Homologatiounen. Ob elo déi 500.000 Euro Maximalstrof d’Constructeure wäerten impressionnéieren, dat sief dann dohigestallt. Mä grondleeënd ass et awer richteg, dass mer dëst Gesetz maachen.

Et ass awer och just en Deel vun enger Äntwert op dee sougenannten Dieselskandal. Mir brauchen näämlech – an ech sinn iwwerzeegt, dass den Här Minister mer do recht gëtt – standardiséiert Tester an der EU fir d’Moosse vun den Ofgasen an Emissiounen, déi engem normale Fuere mam Auto méi no kommen. Mir brauchen näämlech Verbesserunge vun den Emissiounen op de Stroossen an net just um Pabeier.

A mir sollten eis onbedéngt iwwerleeën, Méiglechkeeten ze schafe fir d’Konsumenten, fir dass si sech besser wiere kënnen, zum Beispill iwwert de Wee vu Sammelkloen. Mir gesi jo, wéi zum Beispill an Amerika esou Sammelkloen eppes kënne bewierken. An den USA goufen déi geschiedegt Proprietairë vun dem Constructeur finanziell entschiedegt. A bei eis, do krute se en Update vun der Software gemaach.

Mä ech mengen, am grousse Ganzen ass dat Gesetz richteg an et verdéngt alleguerten eis Zoustëmmung.

 

Have your say