YvesCruchten.lu

Question relative à la direction du Fonds du logement, adressée à M. le Ministre du Logement

Yves Cruchten (LSAP).- Merci, Här President. Mir hunn dëst Joer am Mäerz eng Reform vum Fonds du logement gestëmmt. An d’Zil vun dëser Reform war an ass et, fir d’Organisatioun an de Fonctionnement vum Fong esou ze verbesseren, dass mëttel- a laangfristeg ka méi bezuelbare Wunnraum geschaaft ginn.

Ënner anerem hu mer eng Direktioun geschaaft mat engem Direkter an och zwee Directeurs adjoints, well mer der Meenung waren, dass net alles sollt um President vum Verwaltungsrot eleng hänken. Mir hunn also als Chamber dem Fong dat néidegt Geschir ginn, fir sengen Ziler gerecht ze ginn. Donieft brauch de Fong eng Féierung, déi derfir suergt, dass dat alles, wat mir eis vun em erwaarden, och kann ëmgesat ginn.

Allerdéngs huet de Fong an dëser wichteger Zäit haut weder e President nach en Direkter. De leschten Donneschdeg si mer aus der Press gewuer ginn, dass och den neien designéierten Direkter sech et elo anescht iwwerluecht huet an dëse Posten net wäert unhuelen. An ech mengen, mir missten eis alleguerten heibannen eens sinn, an Dir bestëmmt och, Här Minister, dass dat u sech net gutt ass.

Duerfir meng Fro un Iech: Wéini gedenkt Dir, dëse wichtege Posten oder dës wichteg Posten ze besetzen? A wéi soll séchergestallt ginn, dass de Fong elo an och an Zukunft sengen Aufgabe gutt kann nokommen?

Have your say