YvesCruchten.lu

Projet de loi fixant les conditions et modalités du changement d’administration

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci, Här President. Mä ech kann Iech versécheren, dass mer eis Riedezäit net all wäerten opbrauchen.

Mir reforméieren haut nach eemol d’Gesetz iwwert de Changement d’administration beim Stat. An zwar geet et dorëms, de Wiessel vun engem Fonctionnaire vun enger Verwaltung an eng aner Verwaltung ze vereinfachen. Et ass kloer, dass de Statsdéngscht an engem permanente Wandel ass. Stänneg kommen nei Servicer an nei Missioune fir de Stat a soumat och fir seng Beamte bäi.

Et ass och haut net méi onbedéngt esou, dass ee seng éischt Aarbechtsplaz behält, bis een an d’Pensioun geet. Virun allem awer sammelen d’Beamte vill Beruffserfahrung a ginn domadder interessant fir aner Verwaltungen, déi wëlle vun dësem Know-how profitéieren. Et ass dofir am Interessi souwuel vun den eenzelne Beamte wéi awer och vum Stat insgesamt, dass ee ka vun der Erfahrung an dem Kënne vun esou engem Beamte profitéieren.

An Zukunft brauch dee Beamten, dee sech fir eng Plaz an enger anerer Verwaltung interesséiert, net méi als Éischt sengem haitege Minister oder Verwaltungschef Bescheed ze soen. Och soll déi Bestëmmung ewechfalen, dass een nëmme kann an deemselwechte Sous-groupe de traitement wiesselen.

Mam neie Gesetz sollen d’Demanden direkt un déi gewënschte Verwaltung goen an net méi wéi haut am Ministère vun der Fonction publique zentraliséiert ginn. Dat Gesetz hei mécht also de Wiessel vun engem Beamte vun enger Verwaltung an déi aner manner komplizéiert.

De Statsrot hat dozou zwou Oppositions formelles a sengem Avis ofginn. Déi konnten awer séier vun der Kommissioun aus der Welt geschafe ginn. Fir de Rescht verweisen ech op de schrëftleche Rapport, deen eestëmmeg ugeholl gouf.

Da ginn ech natierlech och den Accord vu menger Fraktioun. Merci.

Have your say