Archive for March 23rd, 2017

Reform Gemengebeamtestatut

Reform Gemengebeamtestatut

(Ried an der Chamber - Rapporteur vum Projet de loi) PL 6932 Den Objet vun dësem Projet de loi ass d’Ëmsetzung am Gemengesecteur vun de Reform an der Fonction publique déi mer den 24/03/2015  hei gestëmmt hunn an déi den 01/10/2015. Am Kader vun dëser Reform sinn eng Rei Mesure geho

03.23.2017 | Nationales |

No Comments

Konzessiounsvertrag mat CLT/RTL

Konzessiounsvertrag mat CLT/RTL

(Ried an der Chamber) Här President, Dir Dammen an Dir Hären, Eist Land gëtt dacks vun auslänneschen Observateuren gelueft, a verschiddene Beräicher gëtt Lëtzebuerg souguer als Virbild genannt. Heiansdo gi mer och kritiséiert an esou éierlech muss ee sinn, net ëmmer zu Onrecht... E

03.23.2017 | Nationales |

No Comments


This site uses WP based on theme Le@nmagazine