YvesCruchten.lu

5bd50644c4a590b03f321dca7ae92408-happy-new-year-2014Als alleréischt wënschen ech Iech natierlech och alles Guddes am neie Joer. Datt all äer Projet’en déi der Iech fir dat neit Joer virgeholl hudd réusséieren a virun allem eis all eng gudd Gesondheet.

Dat nei Joer ass och ëmmer eng gudd Geleenheet fir e Bléck zréck ze geheien op dat vergaangent Joer. E mouvementéiert Joer op politeschem Plang, ganz bestëmmt. Déi éischt halschend vum Joer war belaascht vun den Diskussiounen iwwer Skandaler a Skandälercher aus dem Geheimdingscht resp. Bommeleeer Prozess. Déi zweet Halschend war markéiert duerch déi néideg Neiwahlen an hier Konsequenzen. D’Politik huet sech also zejoerts vill mat sech selwer beschäftegt a wéineg mat de Suerge vun de Leit.

Dat muss dëst Joer anescht ginn.

Och dëst Joer ass awer neess e Wahljoer. De 25. Mee gi mer alleguerten opgruff e neit Europaparlament ze wielen. Eng éischte Kéier sinn deen Dag just a nëmmen Europawahlen.

Dat freed mech besonnesch well et erlaabt eis endlech dee néidegen Débat iwwer d’Zukunft vun Europa ze féieren. En Débat deen dann hoffentlech manner belaascht ass vun der Innenpolitik oder am Hannergrond steet a kaum ernuecht geholl gett.

Dobäi ass et ebe grad wichteg e breeden Débat iwwer Europa ze féieren. Eppes wat u sech all d’Parteien héich an helleg versprach haten nom Referendum iwwert den EU-Traîté am Joer 2005. Engem Débat zu dem et awer nie esou richteg komm ass…

Och wa vill Leit an enger éischter Linn intresséiert sinn un de Personellen Konsequenzen fir Lëtzebuerg „Wien geet op Bréissel, Wien bleiwt hei?“ sou sollten d’Parteien awer net kapituléieren an déi sou wichteg Fro beäntweren déi ass: „Wéi een Europa wëlle mer?“.

Déi am Ament stäerkste Kraaft an Europa, d’Europäesch Volléks Partei, beäntwert déi Fro mat „The answer is more Europe“ also méi Europa?. Dat ass di al konservativ Denkweis, näischt a Fro stellen, ëmmer wieder wéi virdrun.

Wann ee gesäit wéi Europa vill Bierger an der läscht enttäuscht huet. Wann ee gesäit datt déi konservativ a liberal Kräften amgaange sinn en Europa ze schafen vun der Angscht a vun der Austéritéit. Wann ee gesäit wéi Europa gehandelt huet an der Krise. Da kann d’Aenwert net sinn „méi Europa“ da muss d’Aentwert sinn „en anert Europa“!

Mäer brauchen en Europa vum Fortschrëtt, en Europa dat Schützt, en Europa dat handelt!

Als Sozialisten wëlle mer natierlech als éischt méi a besser Aarbechtsplazen, eng Relance vun der Economie an dat net duerch en doudspueren an den eenzelne Länner. Mir Sozialisten wëllen e Finanzsecteur deen rëm am Déngscht vun de Bierger an der realer Economie steet a sech net just selwer bedingt! Mir wëllen eise Sozialmodell an Europa erhalen, fir méi Gläichheet suergen tëschend Männer a Fraen, mir wëllen Ënnerscheeder respectéieren an e séchert grad ewéi e gesond Liewen vun den Awunner. Mir brauchen doniewt awer och e méi en demokratescht Europa, en Europa dat séng Verantwortung an der Welt hëllt an en Europa dat d’Grondrechter an d’Fräiheeten vu sénge Bierger schützt!

Dat alles ass elo schéi gesot, dat ginn ech gären zou. Déi nächst Méint, sou hoffen ech, ginn alle Parteien d’Geleenheet, sech zu all denen dote Sujet’en ze positionnéieren.

An deem Sënn wënschen ech eis och e spannend Joer op politeschem Plang!

(Fir d’Emissioun “d’Parteien hunn d’Wuert” RTL-Radio 13.1.2014)

Have your say