YvesCruchten.lu

About me

Méi I Plus I More... »

Transparenz bei dem Akommes vun den Deputéierten

A regelméissegen Ofstänn publizéiert d’Presse Artikelen iwwer d’Akommes vun de Politiker. Meeschtens bleiwt awer, och wa gutt recherchéiert, e gewëssene Flou, wat dann erëm fir Spekulatioune suergt. Eist Chamberreglement gesäit och net fir, dass eng grouss Transparenz geschafe gëtt wat d’Nieweverdéngschter vun den Deputéierten ugeet. Ech sinn déi Diskussiounen e[…]

Méi I Plus I More... »

Débat PIB bien-être

Ewéi déi läschte Kéier scho gesot gouf, hate sech ewell d’Regierungsparteien CSV an LSAP am Joer 2009 op de Fändel geschriwwen, d’Wuelbefannen ze mossen an e Complément zum PIB z’erstellen. An obwuel zanterhir vill wäertvoll Aarbeecht geleescht gouf, sief et vum STATEC, vum Conseil économique et social oder vum Conseil[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Contournement (autorisations, état des travaux)

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. En date du 19 juillet 2018, la Chambre des Députés a voté le projet de construction d’un[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Fake news

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Monsieur le Ministre a certainement pris conscience que le phénomène dangereux des Fake News prend[…]

Méi I Plus I More... »

Ried zum Budget 2020

(Photo: Luxemburger Wort) Här President, Dir Dammen an Hären Deputéierten, Dësem Rapport iwwer di 2 Gesetzer vum Budgetsprojet fir den Exercice 2020 an deem vun der Programmation pluriannuelle fir d’Periode 2020 bis 2023 goungen eng sëllechen Sëtzunge vun der Finanz-kommissioun viraus. A nët manner ewéi 15 Sëtzungen huet sech d’Finanzkommissioun[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Liaison Rumelange-Luxembourg

Monsieur le Président,Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics.En décembre 2017, la liaison ferroviaire directe entre Rumelange et Luxembourg-Ville a été supprimée. A partir de juin 2018,[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Nuit du droit

Monsieur ie Président,Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Justice.En 2017 Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel Français, a lancé la NUIT DU DROIT qui se déroule chaque année[…]

Méi I Plus I More... »